I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

2012-12-02 13:10

tl_files/zsl/kronika/sesja rady miasta/page.jpg

 

 

 

Relacja z I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

 

Dnia 29 listopada 2012 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek, pierwsza w historii naszego miasta. Zwołania tej Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek.

Młodzieżowa Rada Miasta jest nowym ciałem opiniotwórczym w sprawach dotyczących młodzieży, powołanym na mocy uchwały Rady Miasta Sulejówek z 29 marca 2012 r. Radni wybrani do tej Rady są przedstawicielami szkół z terenu Sulejówka.

W Sesji oprócz Młodzieżowych Radnych udział wzięli przedstawiciele władz Miasta, na czele z Przewodniczącym Rady i Burmistrzem Miasta Sulejówek. Ponadto uczestniczyli w niej wyznaczony przez Burmistrza Miasta Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, Dyrektorzy szkół Sulejówka oraz zaproszeni rodzice Młodzieżowych Radnych.

W przerwach obrad była możliwość skorzystania ze zorganizowanego w sąsiedniej sali poczęstunku.

Przed rozpoczęciem Sesji Młodzieżowi Radni podpisali się na liście obecności, potwierdzającej ich obecność na sesji.

Formalne rozpoczęcie sesji poprzedziło krótkie wystąpienie Burmistrza Miasta Sulejówek Pana Arkadiusza Śliwy. Podkreślił on znaczenie demokracji już od najmłodszych lat w życiu społeczeństwa i jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto poinformował zebranych o wyznaczeniu Pani Jolanty Oniszk-Palacz na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek.

Z kolei Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Pan Adam Lesiński przedstawił prezentację dotyczącą Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek. Omówił kompetencje Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i obszary , w których może ona działać.

Następnie przedstawiciele władz Miasta Sulejówek wręczyli listy gratulacyjne młodym radnym.

Sesję otworzył i prowadził jej obrady  najstarszy Młodzieżowy Radny, czyli tzw. Radny Senior, którym był Michał Raczkowski. Podziękował on za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Stwierdził, że w Sesji nie uczestniczyła Maja Orzechowska. 14 radnych było obecnych. Radny Senior stwierdził zatem kworum niezbędne do prowadzenia Sesji. Odczytał porządek obrad I sesji. Żaden radny nie wniósł poprawek do porządku obrad Sesji. Zatem Radny Michał Raczkowski przeszedł do kolejnego punktu - wyboru Komisji Skrutacyjnej, niezbędnej do wybrania tzw. Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta, czyli Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Do Komisji Skrutacyjnej Radni mieli możliwość zgłaszania kandydatur innych Radnych. Michał Raczkowski wskazał najpierw Dorotę Tyburek, a gdy nikt inny się nie zgłosił, to zaproponował również Mateusza Sandomierskiego. Następnie do Komisji zgłosił się Maciej Drozd. Podczas krótkiej przerwy Komisja ukonstytuowała się.  Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Dorota Tyburek.

W następnym punkcie porządku obrad nastąpiło zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek. Artur Huseinow zgłosił Michała Raczkowskiego, a Mateusz Sandomierski Michała Kowalskiego. Radny Senior zarządził 3-minutowy limit czasu na autoprezentację oraz 5-minutowy czas na zadawanie pytań przez Radnych. Pierwszy przedstawił się Michał Kowalski, a następnie Michał Raczkowski. Następnie zostały przygotowane karty do głosowania. Po przerwie zostały rozdane karty do głosowania. Ponieważ wybory miały charakter tajny, Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej podchodzili do urny i wrzucali karty z oddanym głosem. Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Radna Dorota Tyburek odczytała protokół z wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek. Na Przewodniczącego wybrany został Michał Kowalski, który pokonał Michała Raczkowskiego stosunkiem głosów 11:3.

W rezultacie Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

W tej sytuacji Radny Senior Michał Raczkowski pogratulował świeżo wybranemu Przewodniczącemu oraz przekazał mu obowiązek dalszego prowadzenia obrad Sesji. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad Sesji - wyboru Wiceprzewodniczącego MRMS. Michał Raczkowski został zgłoszony przez Artura Huseinowa. Była to jedyna kandydatura do tej funkcji w Radzie. Po przerwie odbyło się tajne głosowanie, w podobny sposób, jak to miało miejsce wcześniej, podczas wyboru Przewodniczącego. Na Wiceprzewodniczącego MRMS wybrany został Michał Raczkowski stosunkiem głosów 11 za i 3 przeciw.

W związku z tym Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

W punkcie porządku obrad dotyczącym spraw różnych głos zabrał Michał Raczkowski, który przypomniał o tym, że w dniu inauguracyjnej I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta przypada 182 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Jest to okazja do wyrażenia uznania powstańcom i złożenia hołdu tym, którzy oddali swoje życie podczas walk.

W ostatnim punkcie porządku obrad Sesji Przewodniczący MRMS Michał Kowalski zamknął I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek.

            Pomimo tego, że młodzi ludzie - uczniowie szkół po raz pierwszy uczestniczyli w powierzonych im rolach Radnych i z niektórymi sprawami nie mieli dotychczas do czynienia, obrady I Sesji przebiegały dość sprawnie.

 

 Michał Raczkowski kl.IA

 

Wróć