REKRUTACJA-Ważne informacje dla gimnazjalistów odnośnie logowania do systemu rekrutacji

2012-05-09 20:33

 

Uwaga Gimnazjaliści przed Wami ważny etap wyboru szkoły

 oraz rejestracji elektronicznej

 

 Ważne daty:

14 maja (poniedziałek), od godz. 10.00 do 25 maja (piątek) do godz. 13.00

- kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają do liceum ogólnokształcącego kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów


22 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 26 czerwca (wtorek) do godz. 16.00

- kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej przeprowadza się:

 29 czerwca (piątek) od godz. 11.00 do 2 lipca (poniedziałek) do godz. 14.00

kandydaci składają kopię świadectwa gimnazjalnego oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii znajduje się adnotacja: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2 lipca (poniedziałek) godz. 14.00 do 5 lipca (czwartek), godz. 14.00

szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych procedur.

5 lipca (czwartek) do godz. 14.00

szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.

5 lipca (czwartek) od godz. 14.00 do 9 lipca (poniedziałek) do godz. 14.00

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącego w Sulejowku

27 sierpnia (poniedziałek) do 31 sierpnia (piątek)

w przypadku wolnych miejsc będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

 

 

Planowane klasy pierwsze w Liceum Ogólnokształcącym :

 

 

Klasa

Klasa

**Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia gimnazjum

IA

DZIENNIKARSKA

j. polski, j. angielski, historia

 

j. angielski, historia, wos

IB

MENADŻERSKA

j. angielski, geografia, historia, informatyka

j. angielski, historia, geografia

IC

*MATEMATYCZNA

j. angielski, matematyka, informatyka, geografia

j. angielski, matematyka, informatyka

ID

HUMANISTYCZNA

j. polski, historia,

j. angielski

j. angielski, historia, wos

IE *BIOLOGICZNO-CHEMICZNA j.angielski, chemia, biologia j.angielski, chemia, biologia

 

* klasy powstaną przy odpowiedniej liczbie kandydatów

**rozszerzenia w klasie mogą ulec modyfikacji według potrzeb uczniów po klasie I

 

Język angielski będzie wykładany we wszystkich klasach jako kontynuowany. Pozostałe języki: (niemiecki, włoski, francuski) - jeden do wyboru przez ucznia, - będą zaczynać się od podstaw.

 

 

 

Uczniom Naszej Szkoły pragniemy stworzyć warunki  umożliwiające pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń będzie realizował co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym.  

 

W miarę możliwości organizacyjnych szkoły oferta zestawu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym będzie uzupełniana zgodnie z propozycjami uczniów. 


Ponadto, równolegle z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym,  szkoła oferuje przedmioty uzupełniające np: ekonomia w praktyce, elementy filozofii, historia sztuki, techniki multimedialne oraz informatyka medialna, warsztaty dziennikarskie. Możliwość wyboru zajęć artystycznych w modułach 30godz.

 

 dokładne informacje o zasadach rekrutacji w załączniku i pod hasłem REKRTUTACJA

 oraz na stronie

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=4710

 

 

 

Wróć