logo_szok

Szkolny Ośrodek Kariery

zaprasza do współpracy

Uczniów chętnych do:

 • udziału w programie ?miniprzedsiębiorstwo?,
 • redagowania gazetki,
 • nawiązania współpracy z wyższymi uczelniami,
 • promowania naszej szkoły w ramach Szkolnego Biura Promocji,
 • uczestniczenia w spotkaniach na temat aktywnego poszukiwania pracy, wyboru kierunku, kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej itp.,
 • udziału w organizowaniu Dnia Kariery na terenie naszej szkoły.

Rodziców do:

 • zaprezentowania swojego zawodu,
 • podzielenia się własnym doświadczeniem,
 • uczestniczenia w naszym przedsięwzięciu.

Nauczycieli i Wychowawców do:

 • włączania się w przedsięwzięcie realizując ścieżki międzyprzedmiotowe wykorzystując wyposażenie i programy SzOK-u,

Co to jest SzOK?


SzOK to idea stworzona przez Instytut Edukacyjny Perspektywy ? w ramach budowania ogólnopolskiego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.

SzOK to informacje o możliwościach i kierunkach dalszego kształcenia.

SzOK to informacje o Twoich preferencjach zawodowych.

SzOK to początek drogi do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

SzOK to informacje o rynku pracy.

SzOK to droga do poznania podstaw prawa pracy.

SzOK to pomoc dla rodziców zainteresowanych przyszłością swoich dzieci.

SzOK to wsparcie dla nauczycieli i wychowawców.

SzOK to miejsce, gdzie uzyskasz informacje o instytucjach służących pomocą w trudnych sytuacjach życiowych, np: MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja...

SzOK to Twój drogowskaz do sukcesu zawodowego.

SzOK to Ty i Twoje możliwości!


Zakres działalności SzOK-u:

 1. Tworzenie bazy informacyjnej o zawodach.
 2. Prezentacja programów pomocowych dla absolwentów Zespołu Szkół Licealnych im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku.
 3. Prowadzenie zajęć z zakresu oceny swoich możliwości oraz tworzenia osobistego planu rozwoju zawodowego.
 4. Redagowanie biuletynu informacyjnego SzOK.
 5. Redagowanie własnej strony internetowej oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną (Forum Dyskusyjne).
 6. Prowadzenie tablicy informacyjnej na terenie szkoły.
 7. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu Urzędem Pracy, Klubami Pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Biurami Karier na wyższych uczelniach.
 8. Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości.
 9. Organizowanie wycieczek zawodoznawczych.
 10. Organizowanie Szkolnego Dnia Kariery.
 11. Pomoc w pisaniu CV, listów motywacyjnych oraz podań o przyjęcie do różnego typu szkół i uczelni pracy.
 12. Prowadzenie dokumentacji SzOK-u.
 13. Udział w regionalnych Targach Pracy.
 14. Realizowanie planu pracy SzOK-u w różnych formach:
 • lekcje,
 • spotkania pozalekcyjne,
 • indywidualne spotkania z uczniami, absolwentami, rodzicami oraz uczniami lokalnych gimnazjów,
 • konferencje,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu i różnych zawodów.

PLAN PRACY SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

SzOK kieruje swoją ofertę do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Oferta dla uczniów:

 • poznanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości,
 • wskazywanie zależności między zdolnościami, umiejętnościami, potrzebami, wartościami a planowaną karierą zawodową,
 • dostarczanie wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia,
 • wspieranie uczniów i ułatwianie im dokonywania wyborów dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej absolwentów,
 • zaspokajanie oczekiwań pracodawców pod względem edukacji zawodowej,
 • promocja samozatrudnienia,
 • dostarczanie wiedzy ogólnej, aby sprostać wymaganiom społeczno-ekonomicznym.

Oferta dla rodziców:

 • możliwość włączania się do działań na rzecz szkolnego poradnictwa zawodowego,
 • wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dzieci,
 • możliwość poznawania specyfiki różnych zawodów i ścieżek karier zawodowych,
 • wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych.

Oferta dla nauczycieli:

 • udostępnianie programów na lekcje wychowawcze,
 • możliwość korzystania z bazy informacyjnej oraz sprzętu multimedialnego,
 • możliwość włączania się w realizację planu pracy SzOK-u.

Cele prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie umiejętności planowanie przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
 • kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Kształcenie umiejętności:

 • planowania przyszłości zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,
 • przygotowania dokumentów związanych z pracą,
 • poszukiwania pracy,
 • prezentowania się na rynku pracy,
 • nawiązywania kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez Internet,
 • przeprowadzania negocjacji.

Cele związane z wiedzą:

 • poznanie zasad prowadzenia korespondencji osobowej,
 • poznanie podstaw prawa pracy,
 • poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • poznanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • poznanie procedury zakładania firmy,
 • poznanie wielu elementów z zakresu komunikacji interpersonalnej (negocjacje, rozmowy kwalifikacyjne...),
 • wiedza z zakresu podatków i ubezpieczeń.